Tretman voda

Hemikalije za tretman pijaće vode

Dezinficijensi su ispitano i registrovano hemijsko sredstvo izraženog dezinfekcionog delovanja koje je namenjeno za sprovođenje dezinfekcije.


Da bi ostvario dezinfekciono delovanje (željeni mikrobiološki efekat), dezinficijens mora stupiti u interakciju sa mikroorganizmom i tek tada ga može oštetiti, odnosno inaktivirati.


Najčešće korišćeni dezinficijensi su na bazi hlornih jedinjenja a razlog je izraženo rezidualno dejstvo hlora.


Detaljnije

Hemikalije za tretman industrijske vode

Industrija- Industrija i energetika su veliki potrošači vode. U industriji se voda koristi kao: reaktant u procesu, za održavanje higijenskih uslova, kao sredstvo za prenos toplote.

  • Kotlovska voda
  • Održavanje pH vrednosti i inhibitor korozije
  • Vezivanje kiseonika
  • Tabletirana so, omekšavanje vode
  • Napojna voda
  • Reversna osmoza

Detaljnije

Hemikalije za tretman otpadne vode

Hemikalije za tretman otpadnih voda se koriste za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda i komunalnog otpada (ugušćivanje mulja) te prečišćavanje industrijskih otpadnih voda. U ovu vrstu hemikalija spadaju I hemikalije koje se koriste za tretiranje, prečišćavanje i preradu procesne vode. Otpadne vode (gradske ili industrijske) pre ispuštanja u recipijent neophodno je prečistiti . Izbor metode prečišćavanja zavisi od: Vrste i stepena zagađenja i Kvaliteta prečišćene vode (dozvoljeni stepen zagađenja vode koja se ispušta u vodeni recipijent i kapacitet vodotoka)

  • Koagulanti
  • Flokulanti
  • Uklanjanje neprijatnih mirisa

Detaljnije


Kontakt osoba