Flotacijski reagensi

Flotacijski reagensi

Flotacijski reagensi predstavljaju organska i neorganska jedinjenja koja u flotacijskoj pulpi menjaju površinsku slobodnu energiju između dve faze i na taj način omogućavaju proces flotiranja.


Bin commerce se bavi proizvodnjom, uvozom i distribucijom flotacijskih reagenasa 15 godina unazad. U pomenutom periodu Bin commerce je stekao izuzetna tehničko-tehnološka i komercijalna znanja koja ga svrstavaju u vodećeg snabdevača rudnika obojenih metala na tržistu bivše Jugoslavije.


U odabiru proizvodjača Bin commerc e se prevashodno rukovodi kvalitetom. Deceniju i po saradđujemo sa sertifikovanim i dokazanim proizvođacima u celom svetu. Naši partneri poseduju zahtevane standarde, sertifikate i prevashodno, višedecenijsko iskustvo u proizvodnji flotacijskih regaenasa. Reference naših partnera su rudnici obojenih metala u svim krajevima sveta!


Ksantati

Ksantati i su flotacijski reagensi koji se adsorbuju na površinama minerala čineći ih hidrofobnim. To su organska jedinjenja, koja se koriste u flotiranju sulfidnih ruda bakra, olova , cinka, zlata i srebra.


Hemijska industrija Župa Kruševac je jedini proizvođač ksantata u Evropi. Župa Kruševac proizvodi ksantate počev od 1975. godine. U našoj fabrici proizvodimo sledeće ksantate:

  1. Kalijum amil ksantat
  2. Kalijum etil ksantat
  3. Kalijum butil ksantat
  4. Kalijum izobutil ksantat
  5. Natrijum izopropil ksantat
  6. Natrijum izobutil ksantat

U proizvodnji ksantata koristimo najkvalitetnije evropske sirovine sertifikovane od strane najeminentnijih evropskih laboratorija te naši ksantati zadovoljavaju visoke standarde rudnika obojenih metala. U proizvodni ksantata posebno se rukovodimo da naši proizvodi zadovoljavaju visoke standarde bezbednosti i zdravlja na radu.


Naziv ksantataKalijum amil ksantatKalijum etil ksantatKalijum izobutil ksantatKalijum butil ksantatNatrijum izopropil ksantatNatrijum izboutil ksantat
Formula C5H11OCS2K C2H5OCS2K C4H9OCS2K C5H9OS2K C3H7OCS2Na C4H9OCS2Na
Sadržaj aktivne materijeMin. 90% po aceton metodiMin. 90% po aceton metodi Min. 90% po aceton metodi Min. 90% po aceton metodi Min. 85% po aceton metodiMin. 90% po aceton metodi
H2OMax 1,5%Max 1,5%Max 1,5%Max 1,5%Max 1,5%Max 1,5%
KOHMin 1,5%Min 1,5%Min 1,5%Min 1,5%Min 1,5%Min 1,5%

Natrijum cijanid

Natrijum cijanid predstavlja flotacijski regans čija je funkcija da poveća selektivnost i iskorišćenost korisne komponenteNaziv proizvodaNatrijum cijanid
Čistoća98,00%
Natrijum hidroksid0,5% max
Natrijum karbonat0,5% max
Vlažnost0,5% max
Nerastvorljivost supstance u vodi0,05% max
IzgledBeli listići

Cink sulfat

Cink sulfat predstavlja flotacijski regans čija je funkcija da poveća selektivnost i iskorišćenost korisne komponenteJedinica mereSpecifikacija
Čistoća cinka (Zn)%, min.21
Olovo (Pb)Mg/kg, max20
Arsen (As)Mg/kg, max10
Kadmium (Cd)Mg/kg, max20

Bakar sulfat

Bakar sulfat predstavlja flotacijski regans čija je funkcija da poveća selektivnost i iskorišćenost korisne komponente.Sadržaj
Bakar sulfat (CuSO4 x 5H2O)98% min
Bakar (Cu)25% min
Gvožđe (Fe)0,04 max
Slobodna sumporna kiselina (H2SO4)0,25 % max
Arsen (As)100.00 mg/kg max
Olovo (Pb)100.00 mg/kg max
Kadmium (Cd)10,00 mg/kg max
Živa (Hg)1,00 mg/kg max
Slobodna voda 0,20 % max
DioksiniDioxin-free
Nerastvorljivost u vodi0,05 % max

Fero sulfat

FeSO4.7H2O97,9%
Ukupno rastvorljivo gvožđe (Fe)19%
Slobodna sumporna kiselina H2SO4.7H2O0,5%
Nerastvorne materijetragovi
Mangan (MN)457 mg/kg
Arsen (As)< 1 mg/kg
Kadmium (Cd)< 0,1 mg/kg
Hrom (CrVI)< 0,1 mg/kg
Hrom (CrIII)95 mg/kg
Živa (Hg)< 0,1 mg/kg
Nikel (Ni)< 1 mg/kg
Olovo (Pb)< 1 mg/kg

Natrijum meta bisulfit

%
Izgled proizvodaJedinica mereFini kristali
Boja proizvodaBela
Izgled 20% rastvoraBezbojan ili blago žut
Test (Na2S2O5)%98 min
Test (SO2)66 min
Thiosulfati (S2O3)%0,040 max
Gvožđe (Fe)Mg/kg5 max
Teški metali (Pb)Mg/kg10 max
Specifična gustinaKg/dm31,2-1,3

Kontakt osoba