Hemikalije za tretman otpadne vode

Hemikalije za tretman otpadne vode

Hemikalije za tretman otpadnih voda se koriste za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda i komunalnog otpada (ugušćivanje mulja) te prečišćavanje industrijskih otpadnih voda.


U ovu vrstu hemikalija spadaju i hemikalije koje se koriste za tretiranje, prečišćavanje i preradu procesne vode. Otpadne vode (gradske ili industrijske) pre ispuštanja u recipijent neophodno je prečistiti . Izbor metode prečišćavanja zavisi od: Vrste i stepena zagađenja i Kvaliteta prečišćene vode (dozvoljeni stepen zagađenja vode koja se ispušta u vodeni recipijent i kapacitet vodotoka).


Koagulanti

Koagulanti - otpadna voda sadrži suspendovane čestice (bakterije,mutnoća, obojenje) koje su suviše male da bi se nataložile. Prostom filtracijom se ne mogu ukloniti i pristupa se procesu koagulacije. Hemijska jedinjenja koja se koriste za destabilizaciju čestica u procesu bistrenja vode su koagulanti.


Flokulanti

Flokulanti - polielektroliti. Anjonski i katjonski. Mogu biti u tečnom agregatnom stanju ili čvrstom u obliku praškaste supstance. To su sredstva za bistrenje vode - flotaciju i flokulaciju, te sredstva za ugušćivanje i dehidraciju mulja. Primjenjuju se za prečišćavanje voda.


Uklanjanje neprijatnih mirisa

Uklanjanje neprijatnih mirisa - jedan od pokazatelja lošeg kvaliteta vode je i neprijatni miris. Neprijatni mirisi se otklanjaju mikrobiološkim i fizičko-hemijskim prečišćavanjem vode.


Kontakt osoba