Rudarstvo

Flotacijski reagensi

Flotacijski reagensi predstavljaju organska i neorganska
jedinjenja koja u flotacijskoj pulpi menjaju površinsku slobodnu
energiju između dve faze, te omogućavaju proces flotiranja.

Detaljnije